Número d’afiliació a la Seguretat Social

El NAF és el número que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna al treballador, sigui per compte d’altri o propi, quan causa alta inicial en la Seguretat Social. Té caràcter vitalici i únic per al Sistema de la Seguretat Social a tot el territori nacional.