¿Qué es la contingencia profesional?

Què és la contingència professional?

La Seguretat Social fixa com Contingències Professionals aquells successos que tenen el seu origen en el desenvolupament d'una activitat laboral i que produeixen alteracions de la salut que tinguin la consideració d'accident de treball o de malaltia professional.

Accident laboral

La legislació determina que un accident de treball és " tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri o propi " ( art. 115 LGSS ).

Perquè un accident tingui consideració de treball s'ha de complir que:

 • El treballador pateixi una lesió corporal ; entenent per aquesta, tot dany o detriment corporal causat per una ferida , cop o malaltia ; assimilant-se a la mateixa les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 • El treballador executi una tasca per compte d'altri o propi.
 • L'accident sigui amb ocasió o per conseqüència del treball, és a dir , que existeixi una relació de causalitat directa entre treball i lesió.
 • La lesió no constitueixi , per si sola , accident de treball.

Prenent aquestes premisses s'estableixen els següents supòsits , considerats accidents de treball:

 • Accident patit en el lloc i durant el temps de treball.
 • Accident produït en ocasió de les tasques desenvolupades a la feina encara que siguin diferents a les habituals.
 • Accident " in itinere " , patit en anar o tornar de la feina . Per a la seva consideració han de donar-se el següents causes:
  • Que passi en el camí d'anada o tornada.
  • Que no es produeixin interrupcions entre el treball i l'accident.
  • Que es faci servir l'itinerari habitual.
 • Accident en missió, sofert en el trajecte a realitzar per al compliment de la missió encomanada.
 • Accident de càrrecs electius de caràcter sindical : És el sofert amb ocasió o per conseqüència de l'acompliment de càrrec electiu de caràcter sindical o de govern de les entitats gestores de la Seguretat Social, així com l'accident ocorregut a l'anar o tornar del lloc en què es exerceixen les funcions que els són pròpies.
 • Actes de salvament ; accident esdevingut en actes de salvament o de naturalesa anàloga quan tinguin connexió amb el treball.

Malaltia Professional

S'entén per Malaltia Professional, " la contreta a conseqüència del treball executat per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquin en el quadre de Malalties Professionals que s'aprovi per les disposicions d'aplicació, i que procedeixi per l'acció d'elements o substàncies que en el quadre s'indiquin per a cada malaltia professional " ( art. 116 de la LGSS ).

Per poder qualificar una malaltia com a professional, tal com indica la llei, han de donar-se tres requisits:

 • Que la malaltia sigui contreta a conseqüència del treball.
 • Que la malaltia contreta a conseqüència de l'activitat que s'executi, ha d'estar especificada en el quadre de Malalties Professionals que va ser aprovat en el REAL DECRET 1299/2006, de 10 de Novembre ( publicat al BOE de 19 de Desembre de 2006).
 • Que la malaltia estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que en el quadre s'indiquin per a cada malaltia professional.