Prestació per contingència professional

La Seguretat Social estableix com a contingència professional aquell esdeveniment que té l’origen en el desenvolupament d’una activitat laboral i que produeix alteracions de la salut que tinguin la consideració d’accident de treball o de malaltia professional.

Què és un accident de treball?

És “qualsevol lesió corporal que el treballador pateixi amb motiu o com a conseqüència del treball que executi per compte d'altri o propi”.

Com s’ha de tramitar?

Si un treballador té un accident laboral, l’empresa ha d’emplenar el volant de sol·licitud d’assistència (VSA) i l’ha de donar al treballador perquè el lliuri al centre assistencial de la Mútua més proper al lloc del fet per poder atendre’l i fer un diagnòstic:

 • Si es produeix la baixa laboral, el treballador la farà arribar a l’empresa per poder emplenar el comunicat d’accident que farà arribar a Fraternidad-Muprespa.
 • Si només s’ha produït l’assistència mèdica sense baixa laboral, el treballador també haurà de lliurar a l’empresa el comunicat corresponent perquè aquesta, en finalitzar el mes, tramiti la “relació d’accidents de treball sense baixa mèdica”.
 • En cas d’accident “greu” o defunció del treballador, l’empresa ho haurà de comunicar obligatòriament a l’autoritat laboral competent de la província on hagi ocorregut i a la Mútua durant les 24 hores següents a l’accident, independentment del comunicat d’accident.

Sempre s’haurà de comunicar a través del sistema Delt@ o del portal CoNTA (només Catalunya) en un termini màxim de cinc dies hàbils.

Quantia de la prestació

Des de l’endemà de la baixa mèdica expedida per un facultatiu de Fraternidad-Muprespa, el treballador accidentat percebrà, mitjançant pagament delegat, un subsidi equivalent al 75 % de la seva base diària de cotització. Podrà arribar a ser del 100 %, segons el conveni col·lectiu aplicable per a cada treballador.

Pagament directe

Durant la situació d'incapacitat temporal es poden donar una sèrie de circumstàncies que originin el pagament directe del treballador per part de Fraternidad-Muprespa, com ara:

 • Extinció del contracte laboral.
 • Incompliment de l’obligació que té l’empresari d’efectuar el pagament delegat.
 • Treballador que supera els sis mesos de baixa mèdica i que pertany a una empresa amb menys de 10 treballadors.
 • Pròrroga expressa de l'INSS a partir dels 12 mesos de durada de la baixa mèdica.
 • Esgotament del termini màxim de la prestació de 18 mesos de durada.

Formularis per a tràmits

Més informació sobre el contingut

Què és la malaltia professional?

S’entén per malaltia professional “la que es contreu a conseqüència del treball executat per compte d’altri, en les activitats que s’especifiquin en el quadre de malalties professionals que s’aprovi per les disposicions d’aplicació i que procedeixi per l’acció d’elements o substàncies que s’indiquin en aquest quadre per a cada malaltia professional” (art. 157 de la LGSS).

Per poder qualificar una malaltia com a professional, tal com indica la Llei, s’han de donar tres requisits:

 • Que la malaltia es contregui com a conseqüència del treball.
 • Que la malaltia contreta a conseqüència de l’activitat que s’executi estigui especificada en el quadre de malalties professionals que va ser aprovat en el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre (publicat al BOE de 19 de desembre de 2006).
 • Que la malaltia estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que s’indiquin en el quadre per a cada malaltia professional.

Com tramitar-la?

Dins d’aquesta ORDRE TAS 1/2007 s’estableixen les obligacions següents:

 • La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que assumeixi la protecció de les contingències professionals estarà obligada a elaborar i tramitar el comunicat de malaltia professional. La comunicació inicial de l’informe s’ha de dur a terme dins dels deu dies hàbils següents a la data en què s’hagi produït el diagnòstic de la malaltia professional.
 • Les empreses que tinguin cobertura per contingències professionals han de facilitar a la mútua la informació que tinguin i que se’ls demani per a l’elaboració d’aquest comunicat. Aquesta informació s’ha de remetre a la mútua en el termini dels cinc dies hàbils següents a la comunicació inicial del comunicat de malaltia professional.
 • Els serveis mèdics de les empreses col·laboradores en la gestió de les contingències professionals (autoasseguradora) han d’enviar, en el termini de tres dies hàbils, a la mútua que correspongui el diagnòstic de les malalties professionals dels seus treballadors. A més, han de facilitar a la mútua la informació que tinguin i que se’ls demani per a l’elaboració d’aquest comunicat. Aquesta informació s’ha de remetre a la mútua en el termini dels cinc dies hàbils següents a la comunicació inicial del comunicat de malaltia professional.

 

Formularis per a tràmits

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -1