Empresa

Des d'un punt de vista econòmic, entenem l'empresa com el conjunt de recursos materials i humans orientats a la producció de béns i serveis, destinats a la seva venda en el mercat, amb la finalitat d'obtenir un benefici.
A l'efecte de la Seguretat Social, considerem l'empresa com tota persona natural o jurídica, pública o privada, pel compte de la qual treballen les persones incloses en l’àmbit d'aplicació de qualsevol règim de la Seguretat Social, les quals, d’altra banda, estan subjectes al seu poder de direcció i organització.