Agreujament de la incapacitat permanent

Fins que la persona amb incapacitat permanent no faci 65 anys (tret que la causa de la incapacitat provingui de malaltia professional), l'Administració, la persona interessada, les entitats col·laboradores o els empresaris responsables de les prestacions poden promoure la revisió per agreujament de l'estat d’incapacitació, segons el procediment establert.