Auxili per defunció

És una de les prestacions per mort i supervivència, que consisteix en una quantitat a un tant alçat de 46,5 euros, que s'atorga a la persona que s'hagi fet càrrec de les despeses de sepeli. Es considera, excepte prova en contra, que aquestes despeses han estat satisfetes per aquest ordre: pel cònjuge supervivent, els fills i els parents del difunt que hi convisquessin habitualment.