Baixa del treballador a la Seguretat Social

Obligació, que recau en la figura de l'empresari, de comunicar a la Seguretat Social el cessament en l'empresa dels treballadors els serveis dels quals va contractar (dintre dels sis dies naturals, comptats a partir de l’endemà del de cessament en l'activitat).
Aquesta obligatorietat també es fa extensiva al treballador per compte propi, quan cessa en la seva activitat professional.