Baixa do traballador na Seguridade Social

Obriga, que recae na figura do empresario, de comunicar á Seguridade Social o cesamento na empresa daqueles traballadores cuxos servizos contratou (dentro dos seis días naturais contados a partir do seguinte ao cesamento na actividade).
Esta obrigatoriedade faise tamén extensiva ao traballador por conta propia cando este cesa na súa actividade profesional.