Parte Enfermedad Autoaseguradora

CMP empreses autoasseguradores

Per poder tramitar administrativament el comunicat de malaltia professional, heu d'emplenar tots els camps assenyalats amb asterisc que conformen el formulari i acceptar la clàusula de protecció de dades.

Recordeu que ens heu de fer arribar aquest formulari emplenat, en el termini de tres dies hàbils, a la Mútua.

También puede ir al parte de enfermedad profesional haciendo clic en el enlace de más abajo

Parte enfermedad profesional (PEP)

  1. Dades personals
  2. Dades mèdiques
  3. Dades facilitades per l'empresa
  4. Confirmació
Persona que realiza el trámite
*
*
*
*
Datos del trabajador
*
Código de Cuenta de Cotización - C.C.C. Será introducido sin espacios, barras, puntos o cualquier otro carácter. Ej.: 01123456742.
*
*
*
Indicar la província en què es tramita l'expedient del treballador. En cas de desconèixer seleccioni la província del C.C.C. en la qual està donat d'alta el treballador.