Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors –autònoms o assalariats– que redueixen la seva jornada de treball, com a mínim un 50 %, per a la cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi CUME té per objecte compensar la pèrdua d’ingressos que sofreixen els interessats en haver de reduir la seva jornada laboral, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat de cuidar, de manera directa, contínua i permanent, els fills o menors al seu càrrec durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

És requisit indispensable que ambdós progenitors es trobin afiliats i en actiu en algun règim de la Seguretat Social, encara que només un d’ells pot sol·licitar aquesta prestació.

Més informació... CUME