Prestació per cura a menors

El 23 de desembre del 2010 es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, en la qual s'incorporava una nova prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, amb efecte l'1 de gener del 2011, i que responsabilitza les mútues del seu reconeixement, gestió i pagament.

menores muprespa

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que sofreixen els interessats en haver de reduir la seva jornada laboral, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat d'haver de cuidar, de manera directa, contínua i permanent, els fills o menors al seu càrrec malalts de càncer o una altra malaltia greu, durant el temps de la seva hospitalització i posterior tractament.

Amb data 30 de juliol del 2011 es va publicar al BOE el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, que estableix, d'una banda, la llista de les malalties considerades greus a l'efecte del reconeixement de la prestació, i desenvolupa, de l'altra, les qüestions referides al règim jurídic de l'esmentada prestació.

Les disposicions a que estableix aquest Reial decret seran d'aplicació a tots els règims del sistema de la Seguretat Social.

Objecte i Protecció

Aquesta prestació econòmica està destinada als progenitors, adoptants o acollidors, en aquells casos en què els dos treballin i que hagin de reduir la seva jornada de treball per a la cura del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada i tractament continuat de la malaltia.

L'acreditació que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu, així com la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia, s'efectuarà, fins i tot, en aquells casos en què l'atenció i diagnòstic del càncer o malaltia greu s'hagi dut a terme per serveis mèdics privats. S'exigirà que la declaració de la malaltia sigui emplenada pel metge del centre responsable de l'atenció del menor.

La recaiguda de la malaltia s'haurà d'acreditar mitjançant una nova declaració mèdica que especifiqui la necessitat de la continuació del tractament mèdic, així com de la cura directa, contínua i permanent del menor, pel progenitor, adoptant o acollidor.

Requisits

Seran beneficiaris els treballadors/es per compte d'altri o per compte propi, sempre que:

 • Els progenitors, adoptants o acollidors, dins cada unitat familiar, hauran d'estar afiliats i d'alta en algun dels règims de la Seguretat Social o Mutualitat de Previsió Social establerts pel corresponent col·legi profesional.
 • Tenir el període de cotització exigit: :
  • Menors de 21 anys: no s'exigeix període mínim de cotització.
  • Complerts 21 anys i menors de 26: 90 dies cotitzats en els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici de la sol·licitud o, alternativament, 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  • Majors de 26 anys: 180 dies en els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici de la sol·licitud o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.
 • Estar al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social (només per als treballadors obligats a l'ingrés de les esmentades quotes).
 • Que sol·licitin o tinguin ja reduïda la seva jornada de treball en un 50% com a mínim i en un 99,9% com a màxim.
 • Únicament podrà gaudir de la prestació un dels dos progenitors.
 • En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, si les dues persones progenitores, adoptants o acollidores tenen dret al subsidi, només podrà ser reconegut a favor d'una de comú acord.
 • Mitjançant acord entre les dues persones progenitores, adoptants o acollidores i l'empresa o empreses respectives, es podran alternar entre elles la percepció del subsidi.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cada un dels règims de la Seguretat Social en què es reuneixin els requisits exigits.

Requisits del menor:

 • Ser menors de 18 anys.
 • Patir càncer o qualsevol malaltia greu de les incloses a la llista de les malalties considerades greus, que requereixin ingrés hospitalari de llarga durada.

Naixement

El dret a la prestació neix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de la jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir l'esmentada reducció. Transcorregut l'esmentat termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de tres mesos.

Quantía

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o la de contingències comunes quan no s'hagi optat per la seva cobertura, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Durada

El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable a períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor, que s'acreditarà mitjançant declaració detallada del facultatiu del Servei Públic de Salut, i com a màxim fins que aquest compleixi els 18 anys.

Gestió i Pagament

Es durà a terme per la corresponent entitat gestora o Mútua col•laboradora amb la Seguretat Social, amb la qual el treballador tingui coberta la contingència professional o, quan no hi hagi cobertura de riscos professionals, amb la qual tingui cobertes les contingències comunes.

El subsidi s'abonarà directament a cada beneficiari i s'efectuarà el pagament per períodes vençuts.

Suspensió i Extinció

La prestació quedarà en suspens:

 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, adoptants o acollidores, la percepció del subsidi quedarà en suspens per a la persona progenitora, adoptant o acollidora a la qual se li hagués reconegut.
 • En les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per maternitat i paternitat i en els supòsits de risc durant l'embaràs i la lactància natural i, en general, per qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

La prestació s'extingirà per:

 • La incorporació plena del beneficiari al treball.
 • Per cessació de la necessitat de la cura del menor directa, contínua i permanent.
 • Quan un dels progenitors cessa en la seva activitat laboral.
 • Compliment dels 18 anys del menor.
 • Defunció del menor o del beneficiari de la prestació.

Les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la corresponent entitat gestora o a la mútua qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi, així com qualsevol modificació de la seva situació laboral o la de l'altre progenitor.

En tot moment, la corresponent entitat gestora o la mútua podrà efectuar les actuacions necessàries per a la comprovació dels requisits exigits per al reconeixement de la prestació.

Reconeixement

Una vegada comprovats tots els documents i informes mèdics, així com tots els requisits formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, la corresponent entitat gestora o la mútua dictarà resolució expressa i notificarà en el termini de trenta dies comptats des de la recepció de la sol·licitud, el reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica.

Posteriorment, el treballador procedirà a sol·licitar el percentatge de la reducció de la jornada que li correspongui.

En el supòsit que el treballador acudís a la mútua amb una reducció de jornada practicada per l'empresa, serà la mútua la que estableixi si l'esmentat percentatge de reducció està justificat per a la cura del menor.

Transcorregut aquest termini al qual es refereix l'apartat anterior, sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'entitat gestora o la mútua seran recurribles en la forma que preveu l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE del dia 11).

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0