Règim de la Seguretat Social

El nivell contributiu del sistema espanyol de la Seguretat Social s’organitza en diversos règims, als quals s’integren aquelles persones que exerceixen una activitat professional i estan incloses en el seu camp d’aplicació.
Així doncs, d’acord amb l’article 9.1 de la LGSS, el sistema està integrat pels següents:

  1. El règim general format pels treballadors per compte d’altri de la indústria i els serveis.
  2. Els règims especials establerts en aquelles activitats en què per la seva naturalesa, les seves peculiars condicions de temps i lloc o per l’índole dels seus processos productius fossin necessaris per a l’adequada aplicació dels beneficis de la Seguretat Social.