Document de proposició d’associació

Document que recull el compromís entre l’empresa i la mútua de formalitzar la relació d’associació. 
Es formalitza en el cas que una empresa assegurada en una mútua decideix canviar la cobertura dels accidents laborals i les malalties professionals a una altra entitat.

No caldrà formalitzar aquest document:

  •  Quan es tracti d’empreses de nova inscripció a la Seguretat Social.
  •  Quan el document d’associació es pugui subscriure de manera immediata.