Fons de reserva de la Seguretat Social

És el constituït amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema de la Seguretat Social en matèria de prestacions contributives.

Està dotat per:

  • Els excedents d’ingressos que financen les prestacions de caràcter contributiu i altres despeses necessàries per a la seva gestió que resultin de la consignació pressupostària de cada exercici o de la liquidació pressupostària d’aquest.
  • L’excedent que resulti després de dotar la reserva d’estabilització de contingències comunes de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.