Impugnació d’alta mèdica

Per incapacitat laboral temporal s’entén aquella situació en què es troba el treballador que, a causa de malaltia o accident, està impossibilitat amb caràcter temporal per al treball i necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

En el cas que se li doni l’alta mèdica, disposa de quatre dies hàbils per impugnar o reclamar si no està d’acord amb aquesta alta davant de la inspecció mèdica de la Seguretat Social o bé davant de l’organisme que la substitueixi.

L’interessat podrà instar la revisió de l’alta mèdica dins del termini màxim de quatre dies naturals davant de la inspecció mèdica del servei públic de salut. L’entitat gestora tindrà la facultat de proposar-li, en el termini màxim de set dies naturals, la reconsideració de la seva decisió, especificant les raons i el fonament de la seva discrepància. Si la inspecció mèdica es pronunciés confirmant la decisió de l’entitat gestora o si no es produís cap pronunciament en els onze dies naturals següents a la data de la resolució, l’alta mèdica en qüestió adquirirà plens efectes.