Impugnación de Alta Médica

Por incapacidade laboral temporal enténdese aquela situación na que se encontra o traballador que, por causa de enfermidade ou accidente, está imposibilitado con carácter temporal para o traballo e precisa asistencia sanitaria da Seguridade Social.

No caso de ser dado de alta médica, dispón de 4 días hábiles para impugnar ou reclamar por non estar de acordo coa devandita alta ante a Inspección Médica da Seguridade Social ou ben ante o organismo que a substitúa.

O interesado poderá instar a revisión da alta médica dentro do prazo máximo de catro días naturais ante a inspección médica do Servizo Público de Saúde. A entidade xestora terá a facultade de propoñerlle, no prazo máximo de sete días naturais, a reconsideración da súa decisión, especificando as razóns e fundamento da súa discrepancia. Se a inspección médica se pronunciase confirmando a decisión da entidade xestora ou se non se producise pronunciamento ningún nos once días naturais seguintes á data da resolución, a mencionada alta médica adquirirá plenos efectos.