Prestación económica por contingencia profesional

Prestación económica por contingencia profesional

La prestación económica que Fraternidad-Muprespa proporciona con motivo de una Incapacidad Temporal derivada de una contingencia profesional trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria.

Prestaciones económica por contingencia profesional

Esta prestación económica está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

Pagament delegat de la prestació

Una vegada es determina la situació d'incapacitat temporal del treballador, arran de la baixa mèdica, es produeix la suspensió del contracte de treball, i cessa l'obligació de remunerar el treball per part de l'empresa i es manté, tanmateix, l'obligació de cotitzar pe part del treballador.

A partir d'aquest moment, l'empresa ha d'efectuar el pagament de la prestació en l'anomenat règim de pagament delegat. Les quantitats proporcionades seran recuperades posteriorment, i es descomptaran de l'import de les quotes de cotització del conjunt dels seus treballadors.

Quantia de la prestación

Des de l'endemà de la baixa mèdica, el treballador accidentat percebrà, mitjançant pagament delegat, un subsidi equivalent al 75% de la seva base diària de cotització..

Pagament directe de la prestació

Durant la situació d'incapacitat temporal es poden donar una sèrie de circumstàncies que originin el pagament directe del treballador per part de Fraternidad-Muprespa, com ara:

  • Extinció del contracte de treball
  • Incompliment de l'obligació per part de l'empresari de pagament delegat
  • Treballador que supera els 6 mesos de baixa mèdica, sempre que pertanyi a una empresa amb menys de 10 treballadors
  • Pròrroga expressa de l'INSS a partir dels 12 mesos de durada de la baixa mèdica
  • Esgotament del termini màxim de la prestació de 18 mesos de durada
  • Treballadors de règims especials

Durada de la prestació

La prestació econòmica tindrà una durada màxima de dotze mesos prorrogables per uns altres sis, quan es presumeixi que durant aquests el treballador pot ser donat d'alta mèdica per curació.

Una vegada esgotat el període màxim d'incapacitat temporal (18 mesos), s'examinarà necessàriament, en el termini de tres mesos, l'estat del treballador a efectes de la seva qualificació com a invàlid permanent. No obstant això, en aquells casos en què continuï necessitant tractament mèdic i la situació clínica de l'interessat no es consideri definitiva, es podrà demorar la qualificació esmentada, si bé és cert que mai no podrà excedir els 24 mesos.