Situació assimilada d'alta

Per tenir dret a les prestacions és un requisit necessari estar afiliat i en alta. No obstant això, diverses disposicions legals estableixen situacions assimilades per circumstàncies especials del treballador, com l'atur, el trasllat del treballador per l'empresa fora del territori nacional o, antigament i fa uns anys, l'excedència forçosa per servei militar o prestació social substitutòria, etc. La incapacitat temporal, la maternitat i la vaga es poden considerar equivalents a aquesta situació.