Situación asimilada de alta

Para causar dereito ás prestacións é requisito necesario estar afiliado e en alta. Non obstante, diversas disposicións legais establecen situacións asimiladas por circunstancias especiais do traballador, tales como o desemprego, o traslado do traballador pola empresa fóra do territorio nacional, ou antigamente e hai uns anos, a excedencia forzosa por servizo militar ou prestación social substitutoria, etc. A incapacidade temporal, a maternidade e a folga poden considerarse equivalentes a esta situación.