Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes és un òrgan de control extern reconegut a la Constitució Espanyola que es configura com l’òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic, sens perjudici de la seva funció jurisdiccional encaminada a l’enjudiciament de la responsabilitat comptable en què incorrin els qui tinguin a càrrec seu el maneig de fons públics.