Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas é un órgano de control externo recoñecido na Constitución Española que se configura como o órgano fiscalizador supremo das contas e da xestión económica do sector público, sen prexuízo da súa función xurisdicional encamiñada ao axuizamento da responsabilidade contable en que incorran os que teñan ao seu cargo o manexo de fondos públicos.