Valors límit d'exposició

Per poder determinar si certes condicions de treball constitueixen un factor de risc per als treballadors exposats, s'ha generalitzat l'ús de valors obtinguts per tècniques de mostratge. Els valors de referència establerts s'han definit a partir de:
  • a) Estudis epidemiològics en els quals s'han pogut relacionar exposicions amb efectes mesurables sobre la salut del treballador.
  • b) Estudis toxicològics experimentals amb animals que serveixen de model per extrapolar als éssers humans.