Sistema RED

Remisión Electrónica de Datos pola que se posibilita o envío dos datos relativos á inscrición de empresas, afiliación, altas e baixas de traballadores, así como de cotización e recadación a través de medios electrónicos, informáticos e telemáticos, de acordo coas disposicións establecidas para o efecto