Sistema RED

Remissió electrònica de dades per la qual es possibilita l'enviament de les dades relatives a la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors i de cotització i recaptació a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb les disposicions establertes a l'efecte.