Absentisme laboral

Conjunt d'absències per part dels treballadors d'un determinat centre de treball, justificades o no, que pot determinar l'extinció del contracte de treball per voluntat de l'empresari, basant-se, precisament, en la causa objectiva que suposa aquest volum d'absències.