Empresari

Tota persona natural o jurídica, encara que la seva activitat no estigui motivada per ànim de lucre, a la qual presten serveis, amb la consideració de treballadors per compte aliè les persones incloses en l’àmbit d'aplicació de qualsevol règim de la Seguretat Social.