Document d'adhesió

És el que formalitza la relació entre els treballadors per compte propi i la mútua, per a la cobertura de la protecció del subsidi per incapacitat temporal. Inclou els deures i els drets de l'interessat i de la mútua i la data i l’hora en què neixen i s'extingeixen els seus efectes. A més, haurà d'expressar necessàriament les dades d'identificació i de localització, l’activitat, el règim i el número d'afiliació a la Seguretat Social (NAF).
  • La seva vigència serà d'un any natural i s’entendrà prorrogat tàcitament pel mateix període, excepte denúncia expressa formulada per l'interessat i degudament notificada abans de l’1 d'octubre de l'exercici anterior al qual hagi de tenir efectes l'adhesió a una altra entitat o la renúncia a la cobertura, i sempre que l'interessat en la data de la sol·licitud del canvi d'entitat no es trobi de baixa mèdica per incapacitat temporal. L'exercici d’aquesta opció quedarà condicionat al fet que el treballador per compte propi estigui al corrent en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social, el 31 de desembre de l'any en què exerceix l'opció.
  • El document d'adhesió cobreix la prestació econòmica per incapacitat temporal dels riscos professionals i comuns, en el cas de treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari i sempre amb la mateixa entitat que cobreixi la IMS de contingències professionals.