Incapacitat temporal

Situació de malaltia comuna o professional i accident, sigui de treball o no , que pot atribuir el dret a un subsidi mentre es rebi assistència sanitària de la Seguretat Social i s'estigui impedit per al treball, amb una durada màxima de 12 mesos, prorrogables per 6 mesos més quan es presumeixi que en aquest període el treballador pugui ser donat d'alta mèdica per guariment. També són situació determinant d'incapacitat temporal els períodes d'observació per malaltia professional en els quals es prescrigui la baixa en el treball, amb una durada màxima de 6 mesos prorrogables amb 6 més, quan s'estimi necessari per a l'estudi i el diagnòstic de la malaltia. La incapacitat temporal és una de les causes de suspensió del contracte de treball.