Lesions permanents no invalidants

Les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accidentes de treball o malalties professionals, que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, suposin una disminució o alteració de la integritat física del treballador i estiguin incloses en el barem annex a les disposicions de desenvolupament de la Llei general de la Seguretat Social, seran indemnitzades, per una sola vegada, amb les quantitats alçades que s’hi determinen, per l'entitat que estigués obligada al pagament de les prestacions d'incapacitat permanent, tot això sense perjudici del dret del treballador a continuar al servei de l'empresa.