Acció protectora

Inclou el conjunt de prestacions, en diners o en espècie, que el sistema de la Seguretat Social estableix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat nascuts o derivats de les contingències o situacions patides pels subjectes protegits i determinades per la llei.