Prestacions econòmiques per incapacitat permanent.

En accident de treball, quan, malgrat que s’hagi ofert la millor assistència mèdica, encara hi hagi seqüeles definitives que siguin susceptibles de ser indemnitzades o valorables com a constitutives d'un grau d'incapacitat permanent, la mútua ha d'iniciar un expedient de valoració de seqüeles amb destinació a l'INSS, perquè dictamini sobre la declaració o no de la invalidesa. Els possibles graus d'invalidesa que es poden declarar són: Els dos primers són generadors d'una indemnització a un tant alçat i suposen la reincorporació de l'accidentat al seu lloc de treball, mentre els tres últims són generadors d'una pensió (capital cost-renda).

La Mútua és responsable del pagament d'aquestes prestacions.