Prestacions econòmiques per incapacitat temporal.

Tot treballador en situació de baixa mèdica té dret a la percepció d'un subsidi econòmic (prestació per IT) durant tot el temps que es trobi en aquesta situació. El suport documental que genera el dret a aquest subsidi són el comunicat d'accident, el comunicat de baixa i els comunicats de confirmació, sense els quals cap treballador tindrà dret a la prestació.