Afiliació

Acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social reconeix la condició d’inclosa en el sistema de la Seguretat Social a la persona física que per primera vegada realitza una activitat laboral.
L’afiliació comporta l’assignació d’un número de Seguretat Social a la persona afiliada, sigui treballadora per compte propi o d’altri, així com la seva inclusió en algun dels règims corresponents de la Seguretat Social.
La sol·licitud d’afiliació es formula amb caràcter previ a l’inici de la la prestació de serveis del treballador per compte d’altri.