Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social

Associació privada d’empresaris constituïda mitjançant autorització del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que té per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la seva direcció i tutela, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada.

Té per objecte el desenvolupament de les activitats següents:
 a) la gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d’accidents laborals i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l’acció protectora.
 b) La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
 c) La gestió de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
 d) La gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi.
 e) La gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
 f) Les altres activitats de la Seguretat Social que li siguin atribuïdes legalment.

Forma part del sector públic estatal de caràcter administratiu, de conformitat amb la naturalesa pública de les seves funcions i dels recursos econòmics que gestiona, sens perjudici de la naturalesa privada de l’entitat.

Vegeu l’art. 80 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.