Compensació de despeses de transport

Normativa aplicable

L’Ordre TIN 971/2009, de 16 d’abril, estableix la compensació de despeses de transport en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals.

Resolució de 21 d’octubre de 2009, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual es dicten instruccions per a la compensació de despeses de transport en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques.

Despeses amb dret a compensació

 • Per contingències professionals: les despeses de transport derivades dels desplaçaments per rebre qualsevol tipus d’assistència sanitària, sempre que es facin en els mitjans de transport que la Mútua autoritzi prèviament.
 • Per contingències comunes: únicament les despeses de transport derivades dels desplaçaments en ocasió de les compareixences a consultes de control i seguiment exigides per la Mútua, sempre que es facin en els mitjans de transport prèviament autoritzats per aquesta Mútua.

També es tindrà dret a la compensació de les despeses de transport derivades de les compareixences, exigides per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Mitjans de transport autoritzats amb dret a compensació

 • Tret que s’indiqui el contrari, expressament i per escrit, sempre s’entendrà com a mitjà de transport autoritzat el transport públic col·lectiu (exclòs el taxi).
 • L’autorització de l’ús de taxi sempre haurà de ser prèvia al desplaçament i constar expressament i per escrit.
 • Els desplaçaments entre províncies que requereixin l’ús de tren, avió o vaixell també requeriran autorització expressa per escrit i comportarà l’autorització per desplaçar-se en classe turista i en la tarifa més econòmica.
 • Ús del vehicle particular:
  • En desplaçaments fora del lloc de residència, el treballador podrà optar per utilitzar el seu vehicle particular (sense necessitat d’autorització per part de la Mútua).
  • En desplaçaments dins del lloc de residència, únicament es rescabalarà el cost del vehicle particular quan no hi hagi mitjans de transport públic col·lectiu disponibles. En aquests casos, ha de constar necessàriament una autorització prèvia, expressa i per escrit de la Mútua.

Import de la compensació

 • En el supòsit que s’utilitzin mitjans de transport públic, la compensació cobrirà l’import total del bitllet en la tarifa més econòmica i únicament s’abonarà prèvia presentació del justificant de despesa (bitllet o factura).
 • En el cas que s’utilitzi vehicle particular, l’import de la compensació de la despesa es calcularà exclusivament partint del quilometratge i a raó de 0,19 €/km.

Caducitat

El dret a ser compensades les despeses de transport, en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences para la realització d’exàmens o valoracions mèdiques, caduca després l’any natural següent d’haver-se produït la despesa (art. 54 TRLGSS).

Sol·licitud i documentació que cal aportar

 • La sol·licitud de compensació de despeses de desplaçament s’haurà de realitzar en el model oficial de la Mútua (disponible a qualsevol dels nostres centres o al nostre portal web).
 • Si la sol·licitud la presenta una persona diferent del beneficiari, n’haurà d’aportar una autorització escrita i una fotocòpia del DNI/NIE d’ambdós.
 • Cadascuna de les despeses l’import de les quals es pretengui compensar haurà d’anar acompanyada del justificant que permeti comprovar la data i l’import de la despesa (bitllet o factura), tret de la despesa derivada de l’ús del vehicle particular (que no requerirà cap justificant).

Per tant, no es compensarà la despesa derivada de l’ús de targetes de títol personal de transport (bons mensuals) o de qualsevol altre mitjà que no permeti comprovar la data en què es produeix la despesa i l’import que cal compensar.

 • Les despeses de desplaçament efectuades en mitjans de transport que requereixin autorització, expressa i escrita, i que siguin d’altres organismes externs a la Mútua hauran d’anar acompanyades d’aquesta autorització.
 • Les despeses de desplaçament a centres aliens als de la Mútua s’hauran d’acompanyar d’un justificant d’assistència del centre en què constin els dies d’assistència a consulta o tractament.
 • Les despeses de desplaçament a les compareixences exigides per l’INSS s’hauran d’acompanyar d’un justificant de la cita realitzada per aquesta entitat.

NO S’ABONARAN les despeses de desplaçament la compensació de les quals sigui sol·licitada sense aportar la documentació requerida en cada cas.

Acompanyants

Només s’abonaran despeses de transport a un acompanyant, en mitjà de transport ordinari, quan sigui imprescindible la seva ajuda per al desplaçament del pacient i hi hagi una autorització prèvia escrita i expressa del facultatiu de la Mútua.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -12