Inspecció de Treball i Seguretat Social

Organisme que depèn del Ministeri de Treball i Afers Socials, i al qual, en matèria de prevenció de riscos laborals, correspon la funció de vigilància i control de la normativa. Les seves funcions són:
  • Vetllar pel compliment de les normes jurídiques i tècniques que tinguin incidència en les condicions de treball.
  • Fer propostes de sanció.
  • Assessorar i informar les empreses i els treballadors.
  • Elaborar informes, a petició dels jutjats socials, sobre accidents de treball i malalties professionals.
  • Informar l'autoritat laboral sobre els accidents i les malalties professionals mortals, greus i molt greus.
  • Comprovar i afavorir el compliment de les obligacions assumides pels serveis de prevenció.
  • Paralitzar immediatament els treballs en els quals s'adverteixi que hi ha risc greu i imminent.
  • Col·laboració pericial.