Prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per a treballadors autònoms regulades en el Reial decret llei 2/2022

 

El 23 de febrer s’ha publicat el Reial decret llei 2/2022, sobre mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. S’hi estableixen 2 noves prestacions i prorroga les específiques per als afectats per l’erupció volcànica de La Palma.

El quadre següent en mostra un resum:

 

Tipus de prestacions i legislació

NORMATIVA

PRESTACIÓ

TERMINI DE SOL·LICITUD

DURADA MÀXIMA

Article 1

Exempció de cotitzacions per a autònoms que el 28 de febrer estiguessin percebent alguna de les prestacions regulades en els articles 10 i 11 del RDL 18/2021, de 28 de setembre.

Gestionat per la TGSS

juny 2022.

Article 2

Prestació per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent.

Des del dia en què es publiqui la resolució de suspensió de l’activitat.

Fins a: 20 juliol 2022.

Segons el termini de vigència de la suspensió. Màxim: 30 juny 2022.

DF 9a

Mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma establertes al RDL 18/2021.

Des de: 1 d'octubre 2021

Fins a: 30 juny 2022.

30 juny 2022.

A continuació, es resumeixen els principals canvis i punts d’interès del RDL 2/2022, respecte a les seves antecessores:

 

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que disposa el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (art. 1. del RDL 2/2022):

 

S’estableix l’exempció de quotes als treballadors autònoms que estiguessin percebent les prestacions regulades en els articles 10 i 11 del RDL 18/2021 fins al 28/2/2022 en les quanties següents:

  • Exempció del 90 % de les cotitzacions corresponents a març de 2022.
  • Exempció del 75 % de les cotitzacions corresponents a abril de 2022.
  • Exempció del 50 % de les cotitzacions corresponents a maig de 2022.
  • Exempció del 25 % de les cotitzacions corresponents a juny de 2022.

S’ha de mantenir la situació d’alta fins al 30/6/2022.

La base es determina en funció de la que percebés fins al moment de l’accés a la prestació anterior.

Aquestes exempcions són incompatibles amb la percepció de qualsevol de les prestacions extraordinàries de cessament d’activitat (regulades a l’art. 2 del RDL 2/2022 ni en la prevista en la disposició addicional sisena del RDL 18/2021, que han estat prorrogades en la DF 9a del RDL 2/2022).

En cas de percebre la prestació regulada a l’article 2 d’aquest RDL (suspensió de l’activitat), l’exempció tornarà a ser aplicable des del moment en què el treballador es vegi obligat a haver de tornar a cotitzar.

 

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per la suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (article 2 del RDL 2/2022):

 

Aquesta prestació està destinada als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.

Podran accedir a aquesta prestació tant aquells que vegin suspesa la seva activitat a partir de l’1 de març de 2021 com aquells que la tinguessin suspesa prèviament i no l’haguessin sol·licitat abans de l’1 de març de 2021.

 

Comentari: si el 28 de febrer de 2022 s’estigués percebent la prestació de l’art. 6 del RDL 18/2021, per continuar suspesa l’activitat, serà necessari sol·licitar aquesta nova prestació (no es prorroga automàticament).

 

Els efectes i les dates de sol·licitud d’aquesta prestació depenen de la data en què entri en vigor la resolució de suspensió de l’activitat:

1. Resolució de suspensió d’activitat prèvia a l’1 de març:

  • Si es presenta entre l’1 i el 21 de març (inclòs), la prestació es meritarà des de l’1 de març.
  • Si es presenta a partir del 22 de març (inclòs), la prestació es meritarà a partir de l’1 del mes següent a la recepció de la sol·licitud.

2. Resolució de suspensió d’activitat a partir de l’1 de març:

  • Si es presenta en els 21 dies naturals següents a la publicació de la resolució de suspensió, la prestació es meritarà des del dia següent a la data en què es declara la suspensió.
  • Si es presenta una vegada superat el termini anterior, la prestació es meritarà a partir de l’1 del mes següent a la recepció de la sol·licitud.

En la resta de qüestions és molt similar a la prestació extraordinària de suspensió de l’activitat regulada a l’article 9 del RDL 18/2021.

 

 

 

Mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma. (Establerta en la disposició final 9a del RDL 2/2022, que modifica la disposició addicional sisena del RDL 18/2021):

 

Aquesta modificació prorroga els terminis establerts en el RDL 18/2021 de cinc a nou mesos i manté la resta de requisits establerts prèviament.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: -5

You voted ‘up’