Quines activitats preventives fan les mútues?

Segons els criteris establerts en l’article 82.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015 i el Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, es duen a terme una sèrie d’accions per tal de controlar i reduir els accidents de treball i les malalties professionals de la Seguretat Social a través de les activitats següents:

  • Programes d’assessorament tècnic, prioritàriament, a pimes i empreses de sectors preferents que inclouran la realització de visites a empreses associades en què concorrin les circumstàncies que s’estableixin cada any en les normes d’aplicació i desenvolupament establertes legalment.
  • Programes d’assessorament a empreses o activitats concurrents. Als centres de treball on hi hagi treballadors de dues o més empreses, inclosos els contractistes i subcontractistes, o treballadors autònoms que estiguin associats o adherits a la Mútua, aquesta haurà d’informar i assessorar les empreses i els treballadors autònoms implicats sobre l’aplicació dels mitjans de coordinació existents per a la prevenció dels riscos laborals.
  • Programa de difusió del servei «Prevención10.es» o del servei que el substitueixi mitjançant la realització de jornades a les empreses associades de fins a 25 treballadors i autònoms adherits per tal d’informar-los sobre les funcionalitats que ofereix aquest servei, el qual dispensa l’acció protectora de la Seguretat Social, i mostrar-los la seva utilització. Les mútues podran sol·licitar, per al desenvolupament d’aquesta activitat, la col·laboració de l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball, OA, MP, en la seva condició d’òrgan al qual la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social encarrega la gestió directa del servei. Si aquest últim no té disponibilitat de mitjans als diferents llocs i dates, el personal de la mútua desenvoluparà directament el programa.
  • Programa d’assessorament a pimes per a l’adaptació de llocs de treball i estructures per a la readaptació de treballadors accidentats o amb patologies d’origen professional.
  • Programa per assessorar sobre el control de les causes de la incidència de malalties professionals i accidents de treball.
  • Programa de control i reducció de l’alta sinistralitat en empreses, durant un període d’entre 1 i 3 anys, per actuar sobre el nombre d’accidents, la seva gravetat en els casos i sobre el col·lectiu que es determini en les normes d’aplicació en atenció a la sinistralitat.
  • Elaboració d’estudis i anàlisis sobre les causes de la sinistralitat laboral i difusió de les conclusions i recomanacions que se n’obtinguin per evitar incórrer en les situacions que originen aquesta sinistralitat.
  • Col·laboració amb l’administració de la Seguretat Social en el manteniment del sistema d’informació, notificació i registre de malalties professionals, així com en el desenvolupament de programes d’avaluació i posada al dia de la llista d’aquelles malalties.
  • Elaboració i difusió de codis de bones pràctiques per a la gestió i millora contínua de la prevenció a l’empresa a través del desenvolupament de les activitats que puguin establir cada any les normes d’aplicació i desenvolupament establertes legalment.

 

Prevenció de riscos amb càrrec a quotes

 

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’