Que actividades preventivas realizan as mutuas?

Segundo os criterios establecidos no artigo 82.3 do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015 e no Real decreto 860/2018 do 13 de xullo, realizan unha serie de accións coa finalidade de controlar e, se procede, reducir os accidentes de traballo e enfermidades profesionais da seguridade social, a través das actividades seguintes:

  • Programas de asesoramento técnico, prioritariamente, a pemes e empresas de sectores preferentes, que comprenderán a realización de visitas a empresas asociadas nas que concorran as circunstancias que se establezan cada ano nas normas de aplicación e desenvolvemento legalmente establecido.
  • Programas de asesoramento a empresas ou actividades concorrentes. Nos centros de traballo nos que concorran traballadores de dous ou máis empresas, incluídos contratistas e subcontratistas, ou traballadores autónomos, onde algunha das empresas ou algún dos traballadores se encontren asociadas ou adheridos á mutua, respectivamente, esta deberá informar e asesorar as empresas e os traballadores autónomos implicados sobre a aplicación dos medios de coordinación existentes para a prevención dos riscos laborais.
  • Programa de difusión do servizo «Prevención10.es», ou servizo que o substitúa, mediante a realización de xornadas ás empresas asociadas de ata 25 traballadores e autónomos adheridos, co obxecto de informalos sobre as funcionalidades que ofrece o devandito servizo, que dispensa a acción protectora da seguridade social, e mostrarlles a súa utilización. As mutuas poderán solicitar, para o desenvolvemento desta actividade, a colaboración do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, O.A., M.P., na súa condición de órgano ao que a Secretaría de Estado da Seguridade Social encarga a xestión directa do servizo. En caso de que este último careza de dispoñibilidade de medios nos diferentes lugares e datas, o programa desenvolverao directamente o persoal da mutua.
  • Programa de asesoramento a pemes para a adaptación de postos de traballo e estruturas para a readaptación de traballadores accidentados ou con patoloxías de orixe profesional.
  • Programa para asesorar sobre o control das causas da incidencia de enfermidades profesionais e accidentes de traballo.
  • Programa de control e redución da alta sinistralidade en empresas, durante un período de entre 1 e 3 anos, para actuar sobre o número de accidentes e a súa gravidade nos casos e sobre o colectivo que se determine nas normas de aplicación en atención á sinistralidade.
  • Elaboración de estudos e análise sobre as causas da sinistralidade laboral e difusión das conclusións e recomendacións que se obteñan destes para evitar incorrer nas situacións que orixinan esa sinistralidade.
  • Colaboración coa Administración da Seguridade Social no mantemento do sistema de información, notificación e rexistro de enfermidades profesionais, así como no desenvolvemento de programas de avaliación e posta ao día da listaxe daquelas enfermidades.
  • Elaboración e difusión de códigos de boas prácticas para a xestión e mellora continua da prevención na empresa a través do desenvolvemento das actividades que poidan establecerse cada ano polas normas de aplicación e desenvolvemento legalmente establecido.

 

Prevención de riscos con cargo a cotas

 

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 0

You voted ‘up’