Reserva d’estabilització

Dotació econòmica anual que realitza una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a càrrec del seu resultat positiu (diferència entre ingressos i despeses per CP, CC i CATA) per esmenar les possibles desigualtats dels resultats econòmics generats entre els diferents exercicis en cada un d’aquests tres àmbits.

La dotació es constitueix d’aquesta manera:

  • Contingències professionals: quantia mínima del 30 % de la mitjana anual de les quotes ingressades l’últim trienni per aquest concepte, que es podrà elevar voluntàriament fins al 45 % com a màxim
  • Contingències comunes: quantia mínima del 5 % de les quotes ingressades durant l’exercici econòmic per les contingències esmentades, que es podrà incrementar voluntàriament fins a un 25 % com a màxim.
  • Cessament d’activitat de treballadors autònoms: quantia mínima del 5 % de les quotes ingressades per aquesta contingència durant l’exercici, que es podrà incrementar voluntàriament fins a un 25 % com a màxim.

També ingressaran en la TGSS la dotació de la reserva complementària d’estabilització per CATA, amb la finalitat de garantir la suficiència financera d’aquest sistema de protecció. La quantia es correspondrà amb la diferència entre l’import destinat a la reserva d’estabilització per aquesta cobertura i la totalitat del resultat net positiu.

En el supòsit d’un resultat anual negatiu de la mútua —dèficit—, cal atendre’s al que regula l’art. 95.3 del RDL 8/2015.