Responsabilitat social

A més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la responsabilitat social de la mútua consisteix en la integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seva estratègia i en les seves polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d’interès (mutualistes, treballadors protegits, empleats, proveïdors, Administració, societat...), responsabilitzant-se així de les conseqüències i dels impactes que deriven de les seves accions.