Responsabilidade social

Ademais do cumprimento estrito das obrigas legais vixentes, a responsabilidade social da mutua consiste na integración voluntaria no seu goberno e xestión, na súa estratexia e nas súas políticas e procedementos das preocupacións sociais, laborais, ambientais e de respecto aos dereitos humanos que xorden da relación e o diálogo transparente cos seus grupos de interese (mutualistas, traballadores protexidos, empregados, provedores, administración, sociedade...), responsabilizándose así das consecuencias e dos impactos que derivan das súas accións.