Societat comanditària per accions

Societat de capital en la qual aquest estarà dividit en accions i integrat per les aportacions de tots els socis, uns dels quals, com a mínim (soci col·lectiu), respondrà personalment dels deutes socials, amb responsabilitat il·limitada i solidària, com a gestor o administrador de la societat. La resta de socis (comanditaris), amb responsabilitat limitada, només aporten capital i no participen en la gestió de la societat.
El capital social no pot ser inferior a 60.000 €.
Es regeix per allò que la Llei de societats de capital estableix per a la societat anònima.