Societat de capital

Societat mercantil amb ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, constituïda per un o diversos socis que aporten diners, béns o indústria.
La responsabilitat dels socis és limitada.
Aquest tipus de societats està regulat pel text refós de la Llei de societats de capital, RDL 1/2010.
Són societats de capital la societat de responsabilitat limitada, la societat anònima i la societat comanditària per accions.