Sociedade comanditaria por accións

Sociedade de capital na que este estará dividido en accións e integrado polas achegas de todos os socios, uns dos cales, polo menos —socio colectivo—, responderá persoalmente das débedas sociais, con responsabilidade ilimitada e solidaria, como xestor ou administrador da sociedade. O resto de socios —comanditarios—, con responsabilidade limitada, só achegan capital e non participan na xestión da sociedade.
O capital social non pode ser inferior a 60.000 €.
Réxese polo establecido para a sociedade anónima na Lei de sociedades de capital.