Societat de responsabilitat limitada

Societat de capital en la qual aquest estarà integrat per les aportacions dels socis, que poden ser monetàries o en espècie (valorades econòmicament), no de treball. La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat.
El capital social no es divideix en accions, com en la societat anònima, sinó en participacions socials, i no pot ser inferior a 3.000 €.
El nombre mínim de socis serà de dos, excepte en la societat de responsabilitat limitada unipersonal.