Vigilància de la salut

Tècnica preventiva, en l’àmbit de la Medicina del Treball, que s'ocupa de controlar periòdicament l'estat de salut dels treballadors a partir de la pràctica de reconeixements mèdics específics i selectius, en funció dels riscos inherents a cada lloc de treball. Aquests reconeixements, de caràcter voluntari en general, han de respectar en tot moment el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona i a la confidencialitat de la informació.