Servei de Prevenció

Servei de Prevenció. Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això l’empresari, els treballadors i els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.  Per exercir les seves funcions, l’empresari ha de facilitar a aquest servei l’accés a la informació i documentació relativa als riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball, tant aquells que afectin l’empresa en conjunt com cada tipus de lloc de treball o funció, les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos i les mesures adoptades.
L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació següent.
• Pla de prevenció de riscos laborals.
• Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut al treball, inclòs el resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors.
• Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i de prevenció a adoptar i, si escau, material de protecció que s’hagi d’utilitzar.
• Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.
• Relació d’accidents laborals i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.