Determinació de contingència

És un procediment que s’inicia després de l’emissió d’un comunicat mèdic de baixa de contingència comuna o professional causant dels processos d’incapacitat temporal. A través de la determinació de la contingència, s’instarà davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de manera motivada, la REVISIÓ de la consideració inicial de la naturalesa de la contingència.
La sol·licitud de canvi de contingència es podrà fer entre contingències del mateix tipus; per exemple, d’accident laboral a malaltia professional (ambdues són contingències professionals). També es pot donar entre contingències de diferent tipus; per exemple, d’accident no laboral (contingència comuna) a accident laboral (contingència professional).
 Poden instar aquest procediment el servei públic de salut, l’Institut Social de la Marina, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i el treballador afectat o el seu representant legal.