Mort i supervivència

Els treballadors en situació d'alta, i en certs casos en no alta, els subsidiats i els pensionistes poden causar dret, a la seva defunció, a les prestacions següents a favor dels familiars a càrrec seu:
a) Un auxili per defunció.
b) Una pensió vitalícia de viduïtat.
c) Pensions d'orfandat.
d) Indemnització especial a un tant alçat, si la defunció ha tingut lloc per accident de treball o malaltia professional.
e) Una pensió vitalícia o, si escau, subsidi temporal a favor de familiars.